Позачергові Загальні Збори Товариства

25/10/2015

Позачергові Загальні Збори Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 33908322, місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154 повідомляє, що Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 15 січня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7. Позачергові Загальні Збори Товариства проводяться за рішенням Наглядової Ради (Протокол № 32 - 2015 від 03.12.2015 р.).

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства в день їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 11 січня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

  • Обрання членів лічильної комісії. Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборів та порядку голосування.
  • Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборів.
  • Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
  • Обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  • Припинення повноважень лічильної комісії.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Позачергових Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись кожен робочий день в робочий час з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, 4 поверх, оф. 7, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів – за місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Авдєєв С.О. Телефон для довідок: (044) 502-67-37.